Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli'nin Neden Olduğu Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Aynı Etkenin Dışkıda Taşıyıcılığının Saptanması

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8313339

Anahtar Kelimeler:

Üriner Sistem İnfeksiyonu, Fekal Kolonizasyon, GSBL üreten E. coli

Özet

Giriş-Amaç: GSBL (+) E. coli’nin neden olduğu ÜSİ’de aynı etkenin dışkı kolonizasyonunun ve hem idrar hem de dışkı izolatlarından elde edilen fenotipik olarak benzer etkenlerin moleküler olarak birbirleriyle benzerliklerinin araştırılması ve GSBL (+) E. coli kaynaklı ÜSİ’ lerde risk faktörleri, fekal taşıyıcılığın infeksiyona katkısı ve infeksiyonun önlenmesinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tek merkezli, ileriye dönük, kesitsel çalışmada idrar kültüründe GSBL üreten E.coli izole edilen, 18-79 yaş aralığında 64 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan alınan dışkı örnekleri sefotaksim ve seftazidim içeren içeren EMB agara ekildi ve Enterobacteriaceae ailesine ait kolonilerin identifikasyonunda IMVIC testi kullanıldı. Üreme özelliklerine göre E. coli olarak belirlenen suşlar çalışmaya alındı. GSBL taşıyan kökenlerin tespiti için fenotipik doğrulama testleri ve DNA izolasyonu için ERIC PCR yöntemi kullanıldı.Tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Analitik karşılaştırmalar için ki-kare ve trend ki –kare testleri kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 64 hastanın 40’ı (%62.5) kadın ve yaş ortalaması 56.5 ± 17.5 (18-79) idi. Hastaların 47 (%69)’ si TK 17 (%31)’ si ise HK-ÜSİ tanısı almıştı.Yılda üçten fazla ÜSİ atağı geçirmek ve yabancı cisim bulunması TK- GSBL (+) E. coli’ ye bağlı ÜSİ için risk faktörü olarak bulunmuştur (p:0.035 ve 0.006). 64 hastanın 15 (%23)’inde ÜSİ tedavisi sonrası GSBL (+) E. coli’nin fekal kolonizasyonunun persiste ettiği ve bunların üç (%20)’ ünün dışkı ve idrar izolatlarının aynı filogenetik sınıfta olduğu bulunmuştur. Son bir yılda invazif girişim varlığı olanlarda fekal kolonizasyon anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (p:0.037).

Sonuç: Dirençli infeksiyonlar ve kolonizasyon artışı nedeni ile gereksiz antibiyotik kullanımı önlenmelidir. GSBL üreten bakterilerle meydana gelen infeksiyonlarda fekal kolonizasyonun önemi ve GSBL enzim tiplerinin epidemiyolojisinin anlaşılabilmesi için ileriye dönük daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Referanslar

Echols RM, Tosiello RL, Haverstock DC, Tice AD. Demographic, clinical, and treatment parameters influencing the outcome of acute cystitis. Clin Infect Dis. 1999;29(1):113-119.

Livermore DM, Canton R, Gniadkowski M, Nordmann P, Rossolini GM, Arlet G, Ayala J, Coque TM, Kern-Zdanowicz I, Luzzaro F, Poirel L, Woodford N. 2007. CTX-M: changing the face of ESBLs in Europe. J Antimicrob Chemother. 2007; 59(2):165–174.

Toombs-Ruane LJ, Benschop J, Burgess S, Priest P, Murdoch DR, French NP. Multidrug resistant Enterobacteriaceae in New Zealand: a current perspective. N Z Vet J. 2017;65(2):62–70.

Rodriguez-Bano J, Alcala JC, Cisneros JM, et al. Community infections caused by extended spectrum beta lactamase producing E.coli. Arch Intern Med. 2008; 168(17): 1897-1902.

Hu F, Guo Y, Yang Y, et al. Resistance reported from China antimicrobial surveillance network (CHINET) in 2018. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019;38(12):2275-2281.

Lob SH, Nicolle LE, Hoban DJ, Kazmierczak KM, Badal RE, Sahm DF. Susceptibility patterns and ESBL rates of Escherichia coli from urinary tract infections in Canada and the United States, SMART 2010-2014. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016;85(4):459-465.

van Driel AA, Notermans DW, Meima A, et al. Antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from uncomplicated UTI in general practice patients over a 10-year period. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019;38(11):2151-2158.

Richelsen R, Smit J, Anru PL, Schønheyder HC, Nielsen H. Incidence of community-onset extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae infections: an 11-year population-based study in Denmark. Infect Dis (Lond). 2020;52(8):547-556.

Koksal I, Yilmaz G, Unal S, et al. Epidemiology and susceptibility of pathogens from SMART 2011-12 Turkey: evaluation of hospital-acquired versus community-acquired urinary tract infections and ICU- versus non-ICU-associated intra-abdominal infections. J Antimicrob Chemother. 2017;72(5):1364-1372.

Valverde A, Coque TM, Sánchez-Moreno MP, Rollán A, Baquero F, Cantón R. Dramatic increase in prevalence of fecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae during nonoutbreak situations in Spain. J Clin Microbiol. 2004;42(10):4769-4775.

Ben-Ami R, Schwaber MJ, Navon-Venezia S,et al. Influx of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae into the hospital. Clin İnfect Dis. 2006; 42(7): 925-34.

Woerther PL, Angebault C, Lescat M, Ruppé E, Skurnik D, El Mniai AE, Clermont O, Jacquier H, Da Costa A, Renard M et al. Emergence and dissemination of extended-spectrum beta lactamase producing Escherichia coli in the community: lessons from the study of a remote and controlled population. J Infect Dis. 2010; 202(4): 515-523.

Bezabih YM, Sabiiti W, Alamneh E, et al. The global prevalence and trend of human intestinal carriage of ESBL-producing Escherichia coli in the community. J Antimicrob Chemother. 2021;76(1):22-29.

Çakir Erdoğan D, Cömert F, Aktaş E, Köktürk F, Külah C. Fecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. in a Turkish community. Turk J Med Sci. 2017;47(1):172-179.

Kurt Azap Ö, Arslan H, Özbalıkçı Karaman S, Togan T. Risk factor for fecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. in the community. Turk J Med. 2007;37(1): 31-38.

Küçükbasmacı Ö. Dışkıda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Enterobacteriaceae üyelerinin prevalansının araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2009; 39(3-4): 85-88.

Tükenmez Tigen E, Ergönül Ö, Altınkanat G, Özgen M, Ertürk Şengel B, et al. Impact of fecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae on the outcomes of transrectal needle biopsies of the prostate. Marmara Medical Journal. 2013; 26(3): 127-129.

Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/cauti-guidelines-H.pdf (Erişim tarihi:24.08.2023)

Clinical and Laboratory Standards Institute, “Performance standards for antimicrobial susceptibility testing,” in Informational Supplement, M100-S, CLSI, the Clinical and Laboratory Standards Institute 2017, Wayne, PA, USA, 27th edition, 2017.

Ventura M, Zink R. Rapid identification, differentiation and proposed new taxonomic classification of Bifidobacterium lactis. Applied and Environmental Microbiology. 2002; 68(12): 6429-6934.

Rodriguez-Bano J, Navarro MD, Romero L, et al. Clinical and molecular epidemiology of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli as a cause of nosocomial infection or colonization: implications for control. Clin Infect Dis. 2006;42(1):37-45.

Colodner R, Rock W, Chazan B, Keller N, Guy N, Sakran W et al. Risk factors for the development of extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria in nonhospitalized patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2004;23(3):163-167.

Moor CT, Roberts SA, Simmons G, et al. Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing enterobacteria: factors associated with infection in the community setting, Auckland, New Zealand. J Hosp Infect. 2008;68(4):355-362.

Paterson DL, Bonomo RA. Extended-spectrum beta-lactamases: a clinical update, Clin Microbiol Rev. 2005;18(4): 657-86.

Karanika S, Karantanos T, Arvanitis M, Grigoras C, Mylonakis E. Fecal colonization with extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae and risk factors among healthy individuals: a systematic review and metaanalysis. Clin Infect Dis. 2016;63(3):310–318.

Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A, et al. Antimicrobial susceptibilities of Escherichia coli isolates as agents of community-acquired urinary tract infection (2008-2014). Turk J Urol. 2016;42(1) :32–36.

Kızılates F, Yakupogulları,Y, Berk H, Oztoprak N, Otlu B. Risk factors for fecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing and carbapenem-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains among patients at hospital admission. Am J Infect Control. 2021;49(3):333-339.

Donskey CJ. Antibiotic regimens and intestinal colonization with antibiotic-resistant gram-negative bacilli. Clin Infect Dis. 2006;43 Suppl 2:S62-S69.

Rodriguez-Bano J, Lopez-Cerero L, Navarro MD, Diaz de Alba P, Pascual A. Faecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli: prevalence, risk factors and molecular epidemiology. J Antimicrob Chemother. 2008;62(5): 1142– 1149.

Ruppe E, Lixandru B, Cojocaru R, et al. Relative fecal abundance of extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli strains and their occurence in urinary tract infections in women. Antimicrob Agents Chemother. 2013; 57(9): 4512–4517.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Uygun Kızmaz, Y., Er, D. K., Karadenizli, A., & Gündeş, S. (2023). Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli’nin Neden Olduğu Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Aynı Etkenin Dışkıda Taşıyıcılığının Saptanması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 363–372. https://doi.org/10.5281/zenodo.8313339

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri