Kardiyopulmoner Bypassın C-Reaktif Protein Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Ertuğrul Ertuğrul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7708776

Anahtar Kelimeler:

Kardiyopulmoner Bypass, C-Reaktif Protein, KPB, CRP

Özet

Giriş: KPB eşliğinde gerçekleştirilen kardiyak cerrahi operasyonları günümüzde çoğu zaman alternatifi olmayan operasyonlardır. KPB eşliğinde gerçekleştirilen kalp cerrahisi operasyonları, sistemik bir inflamatuar yanıtı aktive edebilmektedir.

Amaç: Bu çalışmada KPB eşliğinde gerçekleştirilen kardiyak cerrahi operasyonlarında erken dönem postoperatif CRP düzeyindeki değişikliğin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya KPB eşliğinde izole koroner arter bypass greft replasmanı yapılan toplan 30 hasta dışlanma kriterleri (Sistemik inflamatuar hastalığı olanlar) uygulandıktan sonra retrospektif olarak dahil edildi. Çalışmada CRP düzeyleri preoperatif ve postoperatif olarak gruplandırılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak veriler değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 60,93±9,93 yıl idi, ortalama boyları 164,57±11,32 cm, ortalama kiloları 77,96±14,45 kg, ortalama vücut yüzey alanları 1,86±0,19 m2, ortalama flow değerleri 4,36±0,61 ml/dk/m2, ortalama ejeksiyon fraksiyon yüzdeleri 51,43±9,40, ortalama aortik kross klemp süreleri 52,43±22,72 dakika, ortalama total perfüzyon süreleri 95,86±42,76 dakika olarak bulundu. Çalışmaya dahil edilen hastaların preoperatif CRP düzeyleri 4,27±0,73 idi, postoperatif 1. gün CRP düzeyleri ise 9,77±0,59 idi ve postoperatif CRP düzeyleri preoperatif CRP düzeylerinden daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05).

Sonuç: KPB eşliğinde yapılan kalp cerrahisi operasyonlarında CRP düzeyinin postoperatif 1. günde anlamlı olarak yükseldiğini saptadık. KPB eşliğinde yapılan kalp cerrahisi operasyonlarında postoperatif CRP düzeyindeki yükselmenin komplikasyonlar için prediktör olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca KPB'nin CRP düzeyi üzerinde artışa neden olduğu da görülmektedir.

Referanslar

Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum. 2020;23(1):E088-E092. doi:10.1532/hsf.2771

Passaroni AC, Silva MA, Yoshida WB. Cardiopulmonary bypass: development of John Gibbon's heart-lung machine. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2015;30(2):235-245. doi:10.5935/1678-9741.20150021

Naruka V, Salmasi MY, Arjomandi Rad A, et al. Use of Cytokine Filters During Cardiopulmonary Bypass: Systematic Review and Meta-Analysis. Heart Lung Circ. 2022;31(11):1493-1503. doi:10.1016/j.hlc.2022.07.015

Squiccimarro E, Stasi A, Lorusso R, Paparella D. Narrative review of the systemic inflammatory reaction to cardiac surgery and cardiopulmonary bypass. Artif Organs. 2022;46(4):568-577. doi:10.1111/aor.14171

Black S, Kushner I, Samols D. C-reactive Protein. J Biol Chem. 2004;279(47):48487-48490. doi:10.1074/jbc.R400025200

Pathak A, Agrawal A. Evolution of C-Reactive Protein. Front Immunol. 2019;10:943. Published 2019 Apr 30. doi:10.3389/fimmu.2019.00943

He Y, Liu S, Luo Y, Wu H, Yu Y, Chen H. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2022;42(3):443-447. doi:10.12122/j.issn.1673-4254.2022.03.19

Santonocito C, Sanfilippo F, De Locker I, et al. C-Reactive protein kinetics after cardiac surgery: A retrospective multicenter study. Ann Card Anaesth. 2022;25(4):498-504. doi:10.4103/aca.aca_141_21

Aouifi A, Piriou V, Blanc P, et al. Effect of cardiopulmonary bypass on serum procalcitonin and C-reactive protein concentrations. Br J Anaesth. 1999;83(4):602-607. doi:10.1093/bja/83.4.602

He Y, Liu S, Luo Y, Wu H, Yu Y, Chen H. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2022;42(3):443-447. doi:10.12122/j.issn.1673-4254.2022.03.19

Abrantes RD, Hueb AC, Hueb W, Jatene FB. Behavior of Ultrasensitive C-Reactive Protein in Myocardial Revascularization with and without Cardiopulmonary Bypass. Braz J Cardiovasc Surg. 2018;33(6):535-541. doi:10.21470/1678-9741-2018-0235

Chowdhury UK, Malik V, Yadav R, et al. Myocardial injury in coronary artery bypass grafting: on-pump versus off-pump comparison by measuring high-sensitivity C-reactive protein, cardiac troponin I, heart-type fatty acid-binding protein, creatine kinase-MB, and myoglobin release. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008;135(5):. doi:10.1016/j.jtcvs.2007.12.029

Švagždienė M, Širvinskas E, Baranauskienė D, Adukauskienė D. Correlation of magnesium deficiency with C-reactive protein in elective cardiac surgery with cardiopulmonary bypass for ischemic heart disease. Medicina (Kaunas). 2015;51(2):100-106. doi:10.1016/j.medici.2015.03.003

Ayaz L, Unlu A, Sucu N, Tamer L, Atik U, Sungur MA. Role of neopterin, C-reactive protein and myeloperoxidase in patients undergoing cardiopulmonary bypass. Med Princ Pract. 2010;19(6):479-484. doi:10.1159/000320308

Song J, Zheng Q, Ma X, et al. Predictive Roles of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and C-Reactive Protein in Patients with Calcific Aortic Valve Disease. Int Heart J. 2019;60(2):345-351. doi:10.1536/ihj.18-196

Badimon L, Peña E, Arderiu G, et al. C-Reactive Protein in Atherothrombosis and Angiogenesis. Front Immunol. 2018;9:430. Published 2018 Mar 2. doi:10.3389/fimmu.2018.00430

Sproston NR, Ashworth JJ. Role of C-Reactive Protein at Sites of Inflammation and Infection. Front Immunol. 2018;9:754. Published 2018 Apr 13. doi:10.3389/fimmu.2018.00754

İndir

Yayınlanmış

2023-03-19

Nasıl Atıf Yapılır

Ertuğrul, E. (2023). Kardiyopulmoner Bypassın C-Reaktif Protein Üzerine Etkisi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.5281/zenodo.7708776

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri