Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın ve Yazarlık

Acta Medica Ruha dergisi uluslararası çift kör hakemli, bilimsel, akademik, açık erişimli ve online (Çevirimiçi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) halinde elektronik ortamda açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Özel ya da ek sayılar da yayınlayabilmektedir.

Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Acta Medica Ruha dergisi bu konuda hiç bir yükümlülük altına alınamaz.

Dergimize gönderilen her tür yazılar için, Acta Medica Ruha dergisin ''Yazım Kuralları''na, dergide yer alan tüm koşullara ve yazarların her türlü yayın hakkını Acta Medica Ruha dergisine süresiz devrettiğini kabul ve beyan etmiş olurlar.

Acta Medica Ruha dergisi yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Editörler, Hakemler ve Diğer Kesimler

Editörlerimiz, hakemlerimiz, diğer kesimler ve yayıncı arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, Acta Medica Ruha dergisindeki tüm kesimler çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını sağlamak için tüm haklarını Acta Medica Ruha dergisine süresiz ve karşılıksız devrettiğini kabul ve beyan etmiş olurlar. Acta Medica Ruha dergisinin tüm hakları yayıncısına (İmtiyaz sahibine) aittir. Editörlerimiz, hakemlerimiz ve diğer kesimler yayıncıdan (İmtiyaz sahibine) herhangi bir maddi ve manevi hak talep edemezler. Tüm görevleri gönüllülük esasına göre karşılıksız kabul ve beyan etmiş olurlar.

Aksi durumda yazılı olarak yayıncıya (İmtiyaz sahibine) bildirmelerini takiben editörlük, hakemlik ve diğer görevlerden ayrılabilirler. Görevden çekilme bildiriminden önceye yönelik herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Editörlerimiz, hakemlerimiz ve diğer kesimler Acta Medica Ruha dergisinde yer alan tüm koşullara uyduklarını ve her türlü telif/maddi/manevi hakkını Acta Medica Ruha dergisine süresiz ve karşılıksız devrettiğini kabul ve beyan etmiş olurlar.

Açık Erişim Politikası

Acta Medica Ruha dergisi açık erişimli bir e-dergidir. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) kurallarına dayanmaktadır. Açık erişim ile, herhangi bir kullanıcının dergideki makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine izin veren halka açık internetteki ücretsiz kullanılabilirliğini belirtmektedir.

İntihal Politikası

Acta Medica Ruha dergisi intihal politikası konusunda COPE (Committee on Publication Ethics)'nin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmektedir. İntihal konusunda COPE'de belirlenen akış şemaları ve iş akışları benimsenmektedir.

Acta Medica Ruha dergisine yayınlanması için gönderilen tüm makaleler, Turnitin / iThenticate yazılımı kullanılarak intihal açısından kontrole tabi tutulur. Acta Medica Ruha dergisi, yazarlardan makale gönderimleri için intihal raporlarını titizlikle talep eder ve kontrol eder. Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranının %20'nin altında olması gerekmektedir. İncelemenin ilk aşamalarında intihal olduğu tespit edilen makaleler reddedilir ve dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmez.

Etik İlkeler

Acta Medica Ruha dergisi editör kurulu etik ilkeler konusunda International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerini benimsemektedir.

Tüm yazarlar araştırmaya önemli katkılarda bulunmalıdır. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, haksız yazarlık gibi konular yazarların sorumluluğundadır. Tespit edilmesi durumunda makale reddedilir. Süreçteki bir makale başka bir dergiye gönderilemez veya yayınlanamaz. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin sisteme yüklenmesi yazarın sorumluluğundadır. Dergimiz yazarlardan çalışmayı onaylayan etik komiteyi tanımlamasını zorunlu hale getirmiştir.

Bilimsel araştırmalar Uluslararası Helsinki Bildirgesi (Declaration of Helsinki), İnsanların Korunmasına İlişkin ABD'nin Federal Politikası (US Federal Policy for the Protection of Human Subjects) ve Avrupa İlaç Ajansı İyi Klinik Uygulama Klavuzları (European Medicines Agency Guidelines for Good Clinical Practice)'na uygun olmalıdır ve dergimiz bu standartlara uymasını yazarlardan bekler.

Etik Kurul Onayı Gerektiren Araştırmalar:

  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması.

Bunlara ek olarak;

  • Olgu sunumlarında ''Aydınlatılmış Onam Formu''nun alındığının belirtilmesi,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Makale Geri Çekme Politikası

Ön Değerlendirme Aşaması: Bu aşamadaki yazılar yazar(lar)ı tarafından geri çekilebilmektedir.

Hakem Değerlendirme Aşaması: Gönderilen yazının değerlendirme sürecinde gecikme olması vb. gibi gerekçelerle yazıyı geri çekmek ve başka bir yerde yayınlatmak isteyen yazarlar yazılı bir başvuru ve bu başvurunun dergi editör kurulu onayı ile yazılarını dergiden geri çekebilirler.

Makale Kabulü Sonrası: Makale kabulü sonrası yazarların makaleyi geri çekme talepleri reddedilmektedir. Ayrıca bir makale yayınlanmak üzere kabul edildikten sonra yazarların makaleden ayrılmalarına da izin verilmeyecektir.