Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8317318

Anahtar Kelimeler:

Diabetes Mellitus, Diyabetik Ayak Enfeksiyonları, Doppler USG, Periferal Arter Hastalığı

Özet

Giriş: Son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığının hızla arttığını göz önüne alırsak Diabetes mellitus (DM); önemli bir uluslararası halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Diyabetik ayak DM'nin ciddi ve sık görülen kronik komplikasyonlarından biridir.

Amaç: Bu çalışmada diyabetik hastaları değerlendirerek ; hastalarda diyabetik ayak ülserleri ile ilişkili prognoz ve diğer etkili faktörleri ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamız 2012 ile 2020  yılları arasında,diyabetik ayak enfeksiyonu tanılı 64 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar  bulguları,bilateral alt extremite  arteriyel ve venöz Doppler ultrasonografi bulguları,altta yatan hastalıkları, yara genişliği, tedavide kullanılan antibiyotikleri retrospektif olarak elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 21 kadın (%33) ve 43 erkek (%67) olmak üzere toplam 64 kişi dahil edilmiştir. Bu hastaların 33’ü (%52) oral anti diyabetik kullanırken 19’u (%30) insülin kullanmakta idi.Hastaların %53’ünde periferik arter hastalığı  ve (%62,5) koroner arter hastalığı  tanısı vardı. 3’ü (%4,7) Kronik böbrek hastalığı  olup 2’si (%3) hemodiyaliz tedavisi almaktaydı. Hastaların 30’unda (%47)  Hipertansiyon  mevcuttu.Yara genişliği ≥5cm olan 27 (%42) hasta mevcuttu. Hastalarda sağ ayak etkilenmesi (n=40, %62,5) daha fazlaydı. 10  (%16 ) hastanın  derin doku kültüründe üreyen mikroorganizmalar ise 3 hastada Klebsiella pneumoniae, 1 hastada Klebsiella  oxytoca , 2 hastada Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 2 hastada  Morganella morganii ,2 Serratia marcescens tespit edildi.

Sonuç: Diyabetik ayak ülserlerinin uygun şekilde değerlendirilmesi ile infeksiyona bağlı morbidite, hastaneye yatış, hastanede kalış süresi ve major ekstremite ampütasyonu oranları azaltılabilmektedir.

Referanslar

El Sayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al. On behalf of the American Diabetes Association. 6. Glycemic Targets: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care. 2023;46(Suppl 1):S97-S110. doi:10.2337/dc23-S006.

Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, et al. IDF, Diabetes Atlas Committee. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the international diabetes federation diabetes atlas, 9th edition. Diabetes Res Clin Pract. 2019;157:107843.

Sun H, Saeedi P, Karuranga S,et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119

Ülgü MM, Gülkesen KH, Akünal A et al. Characteristics of diabetes mellitus patients in Turkey: An analysis of national electronic health records. Turk J Med Sci. 2023;53(1):316-322. doi:10.55730/1300-0144.5587

Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. N Engl J Med. 2017;376(24):2367-2375. doi:10.1056/NEJMra1615439

Monteiro-Soares M, Boyko EJ, Ribeiro J, Ribeiro I, Dinis-Ribeiro M. Predictive factors for diabetic footB lceration: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28(7):574-600. doi:10.1002/dmrr.2319

Van Netten JJ, Bus SA, Apelqvist J et al. International Working Group on the Diabetic Foot. Definitions and

riteria for diabetes-related foot disease (IWGDF 2023 update). Diabetes Metab Res Rev. 2023;15:e3654. doi:10.1002/dmrr.3654

Jeon BJ, Choi HJ, Kang JS, Tak MS, Park ES. Comparison of five systems of classification of diabetic foot ulcers and predictive factors for amputation. Int Wound J. 2017;14(3):537-545. doi:10.1111/iwj.12642

Zhang P, Lu J, Jing Y, Tang S, Zhu D, Bi Y. Global Epidemiology of Diabetic Foot Ulceration: A Systematic Review and Meta-Analysis (Dagger). Ann Med. 2017; 49:106–116. doi:10.1080/07853890.2016.1231932

Hurlow JJ, Humphreys GJ, Bowling FL, McBain AJ. Diabetic Foot Infection: A Critical Complication. Int Wound J. 2018;15:814–821. doi:10.1111/iwj.12932

Yazdanpanah L, Shahbazian H, Nazari I, et al. Risk Factors Associated With Diabetic Foot Ulcer-Free Survival in Patients With Diabetes. Diabetes Metab Syndr. 2018;12:1039–1043. doi:10.1016/j.dsx.2018.06.020

Miyan Z, Fawwad A, Sabir R, Basit A. Microbiological Pattern of Diabetic Foot Infections at a Tertiary Care Center in a Developing Country. J Pak Med Assoc. 2017;67:665–669.

Vella L, Gatt A, Formosa C. Does baseline hemoglobin A1c level predict diabetic foot ulcer outcome or wound healing time? J Am Podiatr Med Assoc. 2017;107(4):272-279.

Christman AL, Selvin E, Margolis DJ, Lazarus GS, Garza LA. Hemoglobin A1c predicts healing rate in diabetic wounds. J Invest Dermatol. 2011;131(10):2121-2127.

Fesseha BK, Abularrage CJ, Hines KF, et al. Association of hemoglobin A1cand wound healing in diabetic foot ulcers. Diabetes Care. 2018;41(7):1478-1485.

Livermore DM. The Need for New Antibiotics. Clin Microbiol Infect. 2004;10:1–9. doi:10.1111/j.1465-0691.2004.1004.x

Boyanova L, Mitov I. Antibiotic Resistance Rates in Causative Agents of Infections in Diabetic Patients: Rising Concerns. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013;11:411–20. doi: 10.1586/eri.13.19

Hatipoğlu M, Mutluoğlu M, Turhan V, Uzun G, Lipsky BA, Turk-Day Study G, et al. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Etken Patojenler ve Antibiyotik Direnci: Prospektif Çok Merkezli Bir Çalışma. J Diyabet Komplikasyonları. 2016;30 :910–916.doi:10.1016/j.jdiacomp.2016.02.013

Ertuğrul MB, Uyar-Güleç G, Baktıroğlu S, et al. Diyabetik ayak enfeksiyonu etkenlerinin yıllara göre dağılımı: değişim var mı? Klimik Derg. 2017;30: 27-31.

Öztürk G, Akman D, Kıran P, et al. Kliniğimizde izlenen diyabetik ayak enfeksiyonlarının değerlendirilmesi [Özet]. In: V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (3-6 Mayıs 2018, Selçuk, İzmir) Kitabı. İstanbul: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 2018:126-127.

Pouget C, Dunyach-Remy C, Pantel A, Schuldiner S, Sotto A, Lavigne JP. Biofilms in Diabetic Foot Ulcers: Significance and Clinical Relevance. Microorganisms. 2020;8:1580. doi:10.3390/microorganisms8101580

Ozkara A, Delibasi T, Selcoki Y, Arikan MF. The major clinical outcomes of diabetic foot infections: one center experience. Open Med. 2008;3:464–469. doi:10.2478/s11536-008-0018-x

Pemayun T, Naibaho R. Clinical profile and outcome of diabetic foot ulcer, a view from tertiary care hospital in Semarang, Indonesia. Diabet Foot Ankle. 2017;8:1312974. doi:10.1080/2000625X.2017.1312974

Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, Peters EJ, Armstrong DG, et al. Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections. Clin Infect Dis. 2012;54 12:e132-73. doi:10.1093/cid/cis346

Manickum P, Mashamba-Thompson T, Naidoo R, Ramklass S, Madiba T. Knowledge and practice of diabetic foot care-A scoping review. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(3):783-793. doi:10.1016/j.dsx.2021.03.030

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan Kaya, S., Önguru, P., Evik, G., & Uygun Kızmaz, Y. (2023). Diyabetik Ayak Enfeksiyonları: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 373–379. https://doi.org/10.5281/zenodo.8317318

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri