Akademik Nüfusta Akademik Erteleme Sıklığının ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8253851

Anahtar Kelimeler:

akademik erteleme, depresyon, anksiyete, mükemmeliyetçilik

Özet

Arkaplan: Günlük hayatında gecikmeyen çok az insan vardır. Erteleme davranışı, akademik hayatta da karşılaştığımız çok yaygın bir sorundur.
Amaç: Bu çalışmada, akademik popülasyonda akademik erteleme davranışının sıklığını ve ilişkili faktörleri aydınlatmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya Balıkesir Üniversitesi'nde profesör, doçent, doktor, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan 306 gönüllü katılımcı dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara Aitken Akademik Erteleme Ölçeği, Spielberg Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Hewitt Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği uygulandı. Sosyodemografik veri formu ve diğer tüm ölçekler katılımcının kendisi tarafından dolduruldu.
Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre, akademik popülasyonda akademik erteleme davranışı sıklığı %48'dir. Sosyo-demografik değişkenler arasında; yaş ve akademik süre akademik gecikme ile ilişkili bulunmuştur. Akademik erteleme eğilimi yüksek olan grupların durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu; depresyon ve somatizasyon gibi ruhsal belirtilerin daha yaygın olduğu saptanmıştır. Akademik popülasyonda kendine odaklı mükemmeliyetçilik ile akademik erteleme arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu araştırma önceki literatüre göre akademik popülasyonda yapılan öncü bir çalışmadır. Sonuçlara bakıldığında, akademik meslekteki kıdem ve yaşın bireyin dayanıklılığını olumlu yönde etkilediği, kaygı eğilimi ve kendine odaklı mükemmeliyetçiliğin ise erteleme davranışını artırdığı söylenebilir.

Referanslar

Abdi Zarrin S, Akbarzadeh M, Mostafavi M. The role of emotional regulation and academic burnout in the prediction of academic procrastination in students. Cultural Psychology. 2019;3(1):175-192. doi:10.30487/jcp.2019.94141

Abdi Zarrin S, Nori T, Ghasemi N. Academic achievement: The role of stress- coping styles and academic procrastination. Education Research. 2019;14(59):142 -156.

Abdoli B, Ahmadi N, Azimzadeh E, Afshari J. To determine the validity and reliability of performance Failure Appraisal Inventory. Journal of Development and Motor Learning. 2013;5(12):37-48.

Akinsola MK, Tella A, Tella A. Correlates of academic procrastination and mathematics, achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2007;3(4:363-370.

Akmal SZ, Arlinkasari F, Febriani AU. Hope of success and fear of failure predicting academic procrastination students who working on a thesis. Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling. 2017;7(1),:78-86.

Balkis M, Duru E. The direct and indirect role of self-esteem and procrastination in the relation to fear of failure and self-worth. Journal of Human Sciences. 2012;9(2):1075-1093.

Chehrzad M, Ghanbari A, Rahmatpour P, Barari F, Pourrajabi A, Alipour Z. Academic procrastination and related factors in students of Guilan University of Medical Science. Journal of Medical Education Development. 2017;11:352-362.

Darling-Hammond L, Flook L, Cook-Harvey Ch, Barron B, Osher D. Implications for educational practice of the science of learning and development. Applied Developmental Science. 2019;24(2):97-140. doi:10.1080/10888691.2018.1537791

Dietz F, Hofer M, Fries S. Individual values, learning routines and academic procrastination. British Journal of Educational Psychology. 2007;77(4):893-906. doi:10.1348/000709906X169076

Fatimah O, Lukman ZM, Khairudin R, Shahrazad WW, Halim F.W. Procrastination’s relation with fear of failure, competence expectancy and intrinsic motivation. Pertanika Journal of Social Science and Humanity. 2011;19:123-127.

Filice S, Tregunno D, Edge DS, Egan R. Re-imaging clinical education: The interdependence of the self-regulated clinical teacher and nursing student. International Journal of Nursing Education Scholarship. 2020;17(1). doi:10.1515/ijnes-2019-0056

Gazidari E, Gholamali Lavasani M, Ejei J. The relationship between academic identity and self-regulation learning strategies with academic procrastinate students. Journal of Psychology. 2016;19(4),:346-362.

Haghbin M, McCaffery A, Pychyl TA. The complexity of the relation between fear of failure and procrastination. Journal of Rational-Emotive and Cognitive- Behavior Therapy. 2012;30(4):223-236. doi:10.1007/s10942-012-0153-9

Hen M, Goroshit M. Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA a comparison between students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2012;47(2):116-124. doi:10.1177/0022219412439325

Hossein Chari M, Dehghan Y. Predicting academic procrastination based on learning self-regulation strategies. Journal of Research in Educational Systems. 2008;2(4):63-73.

Hosseini FA, Khayer M. Prediction of behavioral and decisional procrastination considering metacognition beliefs in university students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2009;15(58):265-273.

Jokar B, Aghadelavarpour M. Relation educational procrastination and development goals. Journal of Modern Educational Thoughts. 2007;3(3-4):61-80.

Karimi Moonaghi H, Baloochi Beydokhti T. Academic procrastination and its characteristics: A narrative review. Future of Medical Educational Journal. 2017;7(2):43-50. doi:10.22038/FMEJ.2017.9049

Ferrari JR, Beck. Affective Responses Before and After Fraudulent Excuses by Academic Procrastinators. Education. 1998;118:529-537.

Tice DM, Baumeister RF. Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological science. 1997;8(6):454-458.

Kim E, Seo EH. The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences. 2015;82:26-33. doi:10.1016/j.paid.2015.02.038

Klassen RM, Krawchuk LL, Rajani S. Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology. 2008;33(4):915-931. doi:10.1016/j.cedpsych.2007.07.001

Oral M. The relationship between dimensions of perfectionism, stressful live events and depressive symptoms in university students’a test of diathesis-stress model of depression’. 1999.

Mohsenzadeh F, Jahanbakhshi Z, Keshavarzafshar H, Eftari Sh, Goudarzi R. The role of fear of failure and personality characteristics in anticipating academic procrastination. Journal of School Psychology. 2016;5(2):183-192.

Rozental A, Carlbring P. Understanding and treating procrastination: A review of a common selfregulatory failure. Psychology. 2014;5(13):1488-1502. doi:10.4236/psych.2014.513160

Saeed Abbasi I, Alghamdi NG. The prevalence, predictors, causes, treatment, and implications of procrastination behaviors in general, academic, and work setting. International Journal of Psychological Studies. 2015;7(1):59-66. doi:10.5539/ijps.v7n1p59

Schunk DH, Zimmerman BJ. Social origins of self-regulatory competence. Educational Psychologist. 1997;32:195 - 208. doi:10.1207/s15326985ep3204_1

Sepehrian F. Academic procrastination and its predictive factors. Journal of Psychological Studies. 2012;7(4):9-26. doi:10.22051/psy.2011.1533

Setayeshi Azhari M. Procrastination and academic performance: A meta-analysis study. Journal of Applied Psychological Research. 2019;10(1):11-133. doi:10.22059/JAPR.2019.72624

Sevari K, Arabzade Sh. Construction and measurement of the psychometric properties of Academic SelfRegulation Questionnaire. Journal of School Psychology. 2013;3(2):75-89.

Sevari K, Neisi A. On the relationship between academic self-regulation, self-efficacy, and homework. Journal of Educational Psychology. 2012;8(26):70-83.

Solomon LJ, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology. 1984;31(4):50 -509. doi:10.1037/0022-0167.31.4.503

Steel P. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin. 2007;133(1):65-94. doi:10.1037/0033-2909.133.1.65

Tavakoli MA. A study of the prevalence of academic procrastination among students and its relationship with demographic characteristics, preferences of study time, and purpose of entering university. Quarterly Educational Psychology. 2013;9(28):99-121.

Van Erde W, Klingsieck K. Overcoming procrastination? A meta-analysis of intervention studies. Educational Research Review. 2018;25:73-85. doi:10.1016/j.edurev.2018.09.002

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Bebek İrem, Özge, Sahin Can, M., Kara, H., Baykan, H., & Karlıdere, T. (2023). Akademik Nüfusta Akademik Erteleme Sıklığının ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 323–334. https://doi.org/10.5281/zenodo.8253851

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri