İlk Trimester ve 24-28. Haftada Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Hastalarda Ykl-40 Düzeyinin Karşılatırılması

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Neslihan Erkal Antalya eğitim ve araştırma hastanesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8164854

Anahtar Kelimeler:

Gestasyonel Diabetes Mellitus,, HOMA-IR,, YKL-40.

Özet

Amaç: Gestasyonel diabetes mellitusu( GDM) olan ve olmayan gebe gruplarında ilk trimesterdeki YKL-40 düzeyinin diyabet gelişimini öngörmede etkili olup olmadığını aydınlatmayı amaçladık.

Yöntem: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine tekil gebeliği bulunan, ek hastalığı ve fetal anomalisi olmayan 18 – 35 yaş arası tüm birinci trimester gebeleri çalışmaya alındı (n=250). GDM tanısı koymak  için 24 – 28 haftalık gebelere 75 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT)  yapıldı. OGTT uygulaması sırasında, YKL-40 seviyesini kontrol etmek için açlık venöz kanı alındı.

Bulgular: Bu çalışma kapsamında toplam 250 hasta çalışmaya alındı. OGTT sonuçlarına göre 18 kişiye gestasyonel diabetes mellitus tanısı konuldu. Trigliserid değerleri farklıydı (p<0.05); her iki grup da ikinci trimesterde artmış seviyeler gösterdi. Özellikle, tüm hastalarda YKL-40 ölçümlerinde bir fark varken, alt grup analizinde fark bulunamadı. GDM’u olan ve olmayan hastaların birinci YKL-40, ikinci YKL-40 ve YKL-40 değerleri arasındaki istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  İkinci trimesterde trigliserit ve YKL-40 ölçümlerinde birinci trimestere göre artış gözlendi (p<0.05).

Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, YKL-40’ın düşük dereceli inflamasyonun saptanmasında değerli bir biyobelirteç olacağıdır. Bununla birlikte, insülin direnci ile inflamasyon arasındaki ilişkiyi daha iyi ve daha doğru bir şekilde değerlendirmek için erken dönemden gebeliğin sonuna kadar daha büyük ölçekli prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Referanslar

Xie J, Li L, Xing H. Metabolomics in gestational diabetes mellitus: A review. Clin Chim Acta. 2023;539:134-143. doi:10.1016/j.cca.2022.12.005

Ye W, Luo C, Huang J, Li C, Liu Z, Liu F. Gestational diabetes mellitus and adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2022;377: e067946. doi:10.1136/bmj-2021-067946

Sweeting A, Wong J, Murphy HR, Ross GP. A Clinical Update on Gestational Diabetes Mellitus. Endocr Rev. 2022;43(5):763-793. doi:10.1210/endrev/bnac003

Lu W, Hu C. Molecular biomarkers for gestational diabetes mellitus and postpartum diabetes. Chin Med J (Engl). 2022;135(16):1940-1951. doi:10.1097/CM9.0000000000002160

Wu S, Jin J, Hu KL, Wu Y, Zhang D. Prevention of Gestational Diabetes Mellitus and Gestational Weight Gain Restriction in Overweight/Obese Pregnant Women: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Nutrients. 2022;14(12):2383. doi:10.3390/nu14122383

Dłuski DF, Ruszała M, Rudziński G, Pożarowska K, Brzuszkiewicz K, Leszczyńska-Gorzelak B. Evolution of Gestational Diabetes Mellitus across Continents in 21st Century. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(23):15804. doi:10.3390/ijerph192315804

Zhang M, Yang H. Perspectives from metabolomics in the early diagnosis and prognosis of gestational diabetes mellitus. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13: 967191. doi:10.3389/fendo.2022.967191

Bukhari I, Iqbal F, Thorne RF. Research advances in gestational, neonatal diabetes mellitus and metabolic disorders. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13:969952. doi:10.3389/fendo.2022.969952

Tizaoui K, Yang JW, Lee KH, et al. The role of YKL-40 in the pathogenesis of autoimmune diseases: a comprehensive review. Int J Biol Sci. 2022;18(9):3731-3746. doi:10.7150/ijbs.67587

Luo W, Zhang L, Sheng L, Zhang Z, Yang Z. Increased levels of YKL-40 in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetol Metab Syndr. 2021;13(1):6. doi:10.1186/s13098-021-00624-9

Kelstrup L, Dejgaard TF, Clausen TD, et al. Levels of the inflammation marker YKL-40 in young adults exposed to intrauterine hyperglycemia. Diabetes Res Clin Pract. 2016;114:50-54. doi:10.1016/j.diabres.2016.01.00

Modzelewski R, Stefanowicz-Rutkowska MM, Matuszewski W, Bandurska-Stankiewicz EM. Gestational Diabetes Mellitus-Recent Literature Review. J Clin Med. 2022;11(19):5736. doi:10.3390/jcm11195736

Cai WY, Luo X, Lv HY, Fu KY, Xu J. Insulin resistance in women with recurrent miscarriage: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022;22(1):916. doi:10.1186/s12884-022-05256-z

Ikenoue S, Waffarn F, Sumiyoshi K, Ohashi M, Ikenoue C, Tanaka M, Gillen DL, Buss C, Entringer S, Wadhwa PD. Maternal insulin resistance in pregnancy is associated with fetal fat deposition: findings from a longitudinal study. Am J Obstet Gynecol. 2023;228(4):455.e1-455.e8. doi:10.1016/j.ajog.2022.10.015

Healy AM. Diabetes in Pregnancy: Preconception to Postpartum. Prim Care. 2022;49(2):287-300. doi:10.1016/j.pop.2021.11.009

Chen J, Yang X, Huang L, et al. Insulin resistance biomarkers in small-for-gestational-age infants born to mothers with gestational diabetes mellitus. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022;35(25):9061-9065. doi:10.1080/14767058.2021.2014449

Rassie K, Giri R, Joham AE, Teede H, Mousa A. Human Placental Lactogen in Relation to Maternal Metabolic Health and Fetal Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Mol Sci. 2022;23(24):15621. doi:10.3390/ijms232415621

Byford AR, Forbes K, Scott EM. Glucose Treatment Targets in Pregnancy - A Review of Evidence and Guidelines. Curr Diabetes Rev. 2023;19(2):13-27. doi:10.2174/1573399818666220422083935

Deng Y, Li G, Chang D, Su X. YKL-40 as a novel biomarker in cardio-metabolic disorders and infl ammatory diseases. Clin Chim Acta. 2020;511:40-46. doi:10.1016/j. cca.2020.09.035

Gybel-Brask D, Johansen JS, Christiansen IJ, Skibsted L, Høgdall EV. Serum YKL-40 and gestational diabetes - an observational cohort study. APMIS. 2016;124(9):770-775. doi:10.1111/apm.12573

Aktulay A, Engin-Ustun Y, Ozkan MS, et al. Gestatıonal Dıabetes Mellıtus Seems To Be Assocıated Wıth Inflammatıon. Acta Clin Croat. 2015;54(4):475-478.

Egan AM, Dunne FP. Diagnosis of gestational diabetes mellitus: the debate continues. Nat Rev Endocrinol. 2022;18(12):723-724. doi:10.1038/s41574-022-00761-9

Rinnov AR, Rathcke CN, Bonde L, Vilsbøll T, Knop FK. Plasma YKL-40 during pregnancy and gestational diabetes mellitus. J Reprod Immunol. 2015;112:68-72. doi:10.1016/j.jri.2015.06.092

Li J, Niu G, Wang H, Wang K, Huang B, Li M. Serum YKL-40 levels in gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol. 2016;32(5):412-415. doi:10.3109/09513590.2015.1126707

Tüten N, Gök K, Kucur M, Açıkgöz AS, Öncül M, Tüten A, Serum YKL-40 Level in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Sakarya Med J. 2022;12(1):92-97. doi:10.31832/smj.948949

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Erkal, N. (2023). İlk Trimester ve 24-28. Haftada Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Hastalarda Ykl-40 Düzeyinin Karşılatırılması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 202–209. https://doi.org/10.5281/zenodo.8164854

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri