Elastofibroma Dorsi ile Dominant El Kullanımının ilişkisi var mı?

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8352359

Anahtar Kelimeler:

Elastofibroma Dorsi, Göğüs Duvarı Tümörü, Dominant EL

Özet

Giriş: Elastofibroma Dorsi göğüs duvarından kaynaklanan benign tümörlerdir. Etyolojisinde kol kullanımına bağlı olarak skapula margo inferiorunun yarattığı mikrotravmalar suçlanmaktadır.

Amaç: Çalışmamızda opere ettiğimiz Elastofibroma Dorsi vakalarınının boyutsal progresyonu ve dominant el kullanımıyla ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2018 ve Ocak 2023 tarihleri ED nedeniyle opere olan hastalar yaş, cinsiyet, semptom, yön, meslek, nüks, komorbiditeler, lezyon boyutları ve gelişen komplikasyonlar retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara operasyon öncesi Manyetik Rezonans görüntüleme yapılarak radyolojik tanı konuldu ve sonra prone pozisyonunda genel anestezi altında supscapuler alanda yapılan posterior torakotomi insizyonu opere edildi. Seroma ve hematomu önlemek amacıyla günlük sıkı pansumanları yapıldı. Drenaj 25 mL/d altında drenler alındı.

Bulgular: Yaş ortalaması 57,81±7,50 olan 31(83.2%) kadın, 6(16.2%) erkek hasta çalışmaya alındı. 30 (%81,1) hasta ev hanımı, 6 (%16,2) el işi ile çalışan ve 1 (%2,7) kişi de öğretmendi. Kitlelerin 31 (%83,8)’i bilateral, 5 (%13,5)’i sağ taraflı, 1 (%2,7)’i sol taraflıydı. Hastaların 33 (%89,2)sinde dominant el sağ, 4 (%10,8)’ünde sol idi. Semptom olarak 27 (%73,0) hastada ağrı, 17 (%45,9) hastada şişlik, 5 (%13,5) hastada hareket kısıtlılığı saptandı. 3 (%8,1) hasta nüks nedeniyle tekrar opere edildi. Sağ taraflı kitlelerin ortanca hacmi 171,5(91,5-252,9) ve sol taraflı kitlelerin ortanca hacmi 150,0 (55,8-229,3) olarak hesaplandı. Sağ - sol baskın el ve kitle hacimleri arasındaki karşılaştırmada ise istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,942, p=0,361).

Sonuç: Çalışmamızda ED boyutu ve dominant el kullanımı arasında bir ilişki saptanamamıştır. Fakat ED’li hastalarımızın çoğu istatiksel anlamlı olarak ellerini kullanarak çalışan işçilerdi. Olgu sayısı daha fazla çalışmalar ile daha farklı sonuçlar elde edilebilinecektir.

Referanslar

Jarvi OH, Saxen AE. Elastofibromadorsi. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1961; 144(Suppl. 52): 83–4.

DiVito A, Scali E, Ferraro G et al. Elastofibroma dorsi: a histochemical and immunohistochemical study. Eur. J. Histochem. 2015 Feb 19; 59: 2459.

Giebel GD, Bierhoff E, Vogel J. Elastofibroma and pre-elastofibroma – a biopsy and autopsy study. Eur. J. Surg. Oncol. 1996; 22: 93–6.

Järvi OH, Länsimies PH. Subclinical elastofibromas in the scapular region in an autopsy series. Acta Pathol. Microbiol. Scand. A 1975; 83: 87–108.

Kara M, Dikmen E, Kara SA, Atasoy P. Bilateral elastofibroma dorsi: properpositioningfor an accuratediagnosis. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22:839-841.

Briccoli A, Casadei R, Di Renzo M, Favale L, Bacchini P, Bertoni F. Elastofibroma dorsi. Surg Today 2000;30:147-152.

Parratt MT, Donaldson JR, Flanagan AM, Saifuddin A, Pollock RC, Skinner JA. Elastofibroma dorsi: management, outcome and review ofthe literature. J. Bone Joint Surg. Br. 2010; 92: 262–6.

Brandser EA, Goree JC, El-Khoury GY. Elastofibroma dorsi: prevelance in an elderly patient population as revealed by CT. Am J Roentgenol. 1998;171: 977e980.

Findikcioglu A, Kilic D, Karadayi S ̧, Canpolat T, Reyhan M, Hatipoglu A. A thoracic surgeon’s perspective on the elastofibroma dorsi: a benign tumor of the deep infrascapular region. Thorac. Cancer 2013; 4: 35–40.

Fukuda Y, Miyake H, Masuda Y, Masugi Y. Histogenesis of unique elastinophilic fibers of elastofibroma: ultrastructural and immunohistochemical studies. Hum Pathol 1987; 18: 424–9.

Deveci MA, Özbarlas HS, Erdoğan KE, Biçer ÖS, Tekin M, Özkan C. Elastofibroma dorsi: Clinical evaluation of 61 cases and review of the literature. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017 Jan;51(1):7-11. doi: 10.1016/j.aott.2016.10.001.

El Hammoumi M, Qtaibi A, Arsalane A, El Oueriachi F, Kabiri EH. Elastofibroma dorsi: clinicopathological analysis of 67 cases. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;47:111e116.

Nagano S., Yokouchi M., Setoyama T. Elastofibroma dorsi: surgical indications and complications of a rare soft tissue tumor. Mol Clin Oncol. 2014;2:421–424.

Lococo F, Cesario A, Mattei F, Petrone G, Vita LM, Petracca- Ciavarella L. Elastofibroma dorsi: clinicopathological. Analysis of 71 cases. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2013; 61: 215–22.

Naylor MF, Nascimento AG, Sherrick AD, McLeod RA. Elastofibroma dorsi:radiologic findings in 12 patients. AJR Am J Roentgenol. 1996;167:683e687.

Tepe M, Polat MA, Calisir C, Inan U, Bayav M. Prevalence of elastofibroma dorsi on CT: Is it really an uncommon entity? Acta Orthop Traumatol Turc. 2019 May;53(3):195-198.

Kanbur Metin S, Evman S. Does elastofibroma dorsi occur more frequently on the same side with the dominant hand?. Turk Gogus Kalp Dama 2022;30(2):250-256

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Karaarslan, K., & Balta, C. (2023). Elastofibroma Dorsi ile Dominant El Kullanımının ilişkisi var mı? Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 426–431. https://doi.org/10.5281/zenodo.8352359

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri