Sağlık Çalışanlarının Mesleki Memnuniyeti

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7750302

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Çalışanları, Meslek, Memnuniyet

Özet

Giriş: Sağlık sistemi içerisinde yoğun ve özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarının mesleki bağlılıkları üzerinde etkili olan faktörlerinden biri de mesleklerinden duydukları memnuniyettir.

Amaç: Bu çalışmada da sağlık çalışanlarının meslek memnuniyetleri saptanarak literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Bu çalışmanın evrenini Sağlık Bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde çalışan toplam 50 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmaya gönüllülük esasıyla katılan sağlık çalışanlarına, oluşturulan anket soruları sorulmuştur. Anket soruları literatür taranarak hazırlanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların demografik verileri ve mesleki memnuniyet sorularına verdikleri veriler elde edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak sağlık çalışanlarının mesleki memnuniyetinin düşük olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının mesleki memnuniyetlerinin artırılması için gerekli faaliyetlerin oluşturulmasının gerektiğini düşünmekteyiz.

Referanslar

Özcan M, Güldemir A, Günlük M. Sağlık Çalışanlarının Meslek Memnuniyetlerinin Mesleki Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Bolu İli Örneği. International Review of Economics and Management. 2022;10(2):93-111. doi:10.18825/iremjournal.1178180

Kanber AN, Gürlek Ö, Çiçek H, Gözlükaya A. Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2010;2 (2):114-126.

Bağlar Ö, Develi A. Sosyal politika bağlamında acil sağlık hizmeti sunucularında mesleki tükenmişlik ve iş doyumu ilişkisinin incelenmesi. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergis. 2021;2(2);135-150.

Adib-Hajbaghery M, Lotfi MS, Hosseini FS. The effect of occupational stress on marital satisfaction and mental health in Iranian nurses. Work. 2021;68(3):771-778. doi:10.3233/WOR-203410

Gamskjaer T, Werlauff U, Handberg C. Investigating job satisfaction in palliative rehabilitation: Reflections and perspectives of health professionals working with amyotrophic lateral sclerosis. J Eval Clin Pract. 2022;28(1):108-119. doi:10.1111/jep.13599

Yarbrough S, Martin P, Alfred D, McNeill C. Professional values, job satisfaction, career development, and intent to stay. Nurs Ethics. 2017;24(6):675-685. doi:10.1177/0969733015623098

Garcia GPA, Marziale MHP. Satisfaction, stress and burnout of nurse managers and care nurses in Primary Health Care. Rev Esc Enferm USP. 2021;55:e03675. Published 2021 Apr 16. doi:10.1590/S1980-220X2019021503675

Henry-Noel N, Bishop M, Gwede CK, Petkova E, Szumacher E. Mentorship in Medicine and Other Health Professions. J Cancer Educ. 2019;34(4):629-637. doi:10.1007/s13187-018-1360-6

Siebenhüner K, Battegay E, Hämmig O. Temporal work stressors and satisfaction with work, life and health among health professionals in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2020;150:w20175. Published 2020 Feb 21. doi:10.4414/smw.2020.20175

İndir

Yayınlanmış

2023-03-19

Nasıl Atıf Yapılır

Sayar, B. (2023). Sağlık Çalışanlarının Mesleki Memnuniyeti: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(1), 34–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.7750302

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri