Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8297892

Anahtar Kelimeler:

Hasta Güvenliği Kültürü, Hasta Düşmeleri, Ölçek Çalışması, Hemşirelik Bakım Uygulamaları

Özet

Giriş: Hasta güvenliği kültürü hem hasta hemde çalışanlar açısından oldukça önemli bir kavramdır. Sağlık meslek grupları arasında büyük bir çoğunluğu oluşturan ve çalışma saatleri içeriside hastalara daha fazla vakit ayıran hemşireler için ise daha fazla önem taşımaktadır. Literatürde hasta güvenliği kapsamında birçok çalışma olmasına rağmen hemşirelere yönelik hastadüşmeleri özelinde yapılmış bir ölçek çalışması bulunmamaktadır.
Amaç: Bu çalışmada hasta güvenliği kültürü kapsamında önemli bir yere sahip olduğu düşünülen ve hasta düşmelerine özel literatürde yer almayan “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin geliştirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışma, literatürde ölçek geliştirme çalışmaları için önerilen aşamalara göre tasarlanmış bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan taslak ölçek (45 madde) öncelikle uzman görüşüne sunuldu. Uzman görüşleri doğrultusunda 15 madde elenmiş ve 30 maddelik taslak ölçek elde edildi. İstatistiksel yöntemler olarak açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, test-tekrar test yöntemi ve iç tutarlılık analizi kullanıldı. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 4 alt boyut ve 23 maddeden oluşan bir ölçüm yapısı elde edildi. Bu yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulandı. Ölçeğin güvenirliği test-tekrar test güvenirliği ve iç tutarlılık analizi ile incelendi.
Bulgular: Analiz sonucunda ölçeğin kararlılık katsayısı 0,929 ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,891 olarak belirlendi.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular, “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin örneklemdeki hemşireler için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin sahada çalışan hemşirelerin farkındalık düzeylerini değerlendirerek önleyici çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Cameron ID, Gillespie LD, Robertson MC, et al. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. The Cohrane Database of Systematic Reviews. 2018;7;9(9):CD005465. doi: 10.1002/14651858.CD005465.pub4.

Hopewell S, Adedire O, Copsey BJ, et al. Multifactorial and multiple component interventions for preventing falls in older people living in the community. The Cohrane Database of Systematic Reviews. 2018;23;7(7):D012221. doi: 10.1002/14651858.CD012221.pub2.

Mitchell D, Raymond M, Jellett J, et al. Where are falls prevention resources allocated by hospitals and what do they cost? A cross sectional survey using semi-structured interviews of key informants at six Australian health services. International Journal of Nursing Studies. 2018;86:52-59. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.06.002.

Moreland B, Kakara R, Henry A. Trends in nonfatal falls and fall-related ınjuries among adults aged ≥ 65 years - United States, 2012-2018. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2020;10;69(27):875-881. doi: 10.15585/mmwr.mm6927a5.

Rimland JM, Abraha I, Dell’Aquila G, et al. Effectiveness of non-pharmacological interventions to prevent falls in older people: a systematic overview. The SENATOR Project ONTOP Series. PLoS One. 2016;25;11(8):e0161579. doi: 10.1371/journal.pone.0161579.

Yaşar G, Türk G. Determination of risk factors in patient falls. Journal of Nursing Science. 2018;1(1):15-20.

Comino-Sanz I, Sánchez-Pablo C, Albornos-Muñoz L, et al. Falls prevention strategies for patients over 65 years in a neurology ward: a best practice implementation project. JBI Evidence Synthesis. 2018;16(7):1582-1589. doi: 10.11124/JBISRIR-2017-003628

Oyur Çelik G, Zıngal H. The determination of falling risk of patients and precautions taken in neurosurgery clinic. IKCUJ. 2016;1(1):7-11.

Rowan L, Veenema T. Decreasing falls in acute care medical patients: an integrative review. Journal of Nursing Care Quality. 2017;32(4):340-347. doi: 10.1097/ncq.0000000000000244.

Kartal M, Bardakçı S. SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri. Ankara: Akademisyen Yayınevi; 2018.

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Preventing falls in hospitals. AHRQ-2018. Retrieved from https://bit.ly/32IHRv3. Date of access:22.09.2022

Bayraktar E, Türk G. The Status of Implemention of Preventive Nursing Interventions for Patient Falls and Effecting Factors. AUHSJ. 2021;12(2):401-410. https://doi.org/10.31067/acusaglik.847449

Chu RZ. Preventing in-patient falls. The nurse’s pivotal role. Nursing. 2017;47(3):24-30. doi: 10.1097/01.nurse.0000512872.83762.69

Katsulis Z, Ergai A, Leung WY, Schenkel L, Rai A, Adelman J, et al. Iterative user centered design for development of a patient-centered fall prevention toolkit. Applied Ergonomics. 2016;56:117-126. doi: 10.1016/j.apergo.2016.03.011.

Schub T, Woten M. Fall prevention in hospitalized patients. In: Pravikoff D, editor. Evidence-Based Care Sheet. Published by Cinahl Information Systems; 2018.

Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Basım Yayın; 2002.

Nakip M. Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar. 2. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2006.

Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 12. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2010.

Karagöz Y. SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik; 2016.

Meydan CH, Şeşen H. Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. 2. baskı. Ankara: Detay; 2015.

Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. Análisis multivariante. Madrid: Prentice Hall; 1999.

Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research. 1981; 18(1): 39-50.

Tezbaşaran AA. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları; 1996.

Turgut MF, Baykul Y. Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları; 1992.

Heng H, Jazayeri D, Shaw L, Kiegaldie D, Hill AM, Morris ME. Hospital falls prevention with patient education: a scoping review. BMC Geriatrics. 2020;20(140):1-12. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01515-w

Seow JP, Chua TL, Aloweni F, Lim SH, Ang SY. Effectiveness of an integrated three-mode bed exit alarm system in reducing inpatient falls within an acute care setting. Japan Journal of Nursing Science. 2021;19(1): e12446. https://doi.org/10.1111/jjns.12446

Sexton JB, Helmreich RL, Neilands TB, Rowan K, Vella K, Boyden J, et al. The safety attitudes questionnaire: psychometric properties, benchmarking data, and emerging research. BMC Health Services Research. 2006;6(1):44. doi:10.1186/1472-6963-6-44

Türkmen E, Baykal Ü, Seren Ş, Altuntaş S. Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Nursology. 2011;14(4):38-46.

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Çetin, Y., & Tok Ozen, A. (2023). Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 250–261. https://doi.org/10.5281/zenodo.8297892

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri