Demir Eksikliği Anemisi Nedeniyle Gastroskopi Ve Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Malignite Sıklığının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8164988

Anahtar Kelimeler:

Demir Eksikliği Anemisi,, Gastroskopi,, Kolonoskopi.

Özet

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde demir eksikliği nedeniyle kolonoskopi ve gastroskopi yapılan hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Temmuz 2021-Aralık 2022 tarihleri ​​arasında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde demir eksikliği anemisi etiyoloji taraması için gastroskopi ve kolonoskopi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. . Hastaların yaş, cinsiyet, anamnez ve endoskopik sonuçları retrospektif olarak hasta dosyaları incelenerek elde edildi. İstatistiksel analiz için SPSS 21.0 Windows programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, standart) kullanılmıştır.

Bulgular: Erkeklerin yaş ortalaması 63,6±7,4, kadınların yaş ortalaması 58,4±8,6 idi. Bu dönemde 2880 hastanın 576'sına (%20) demir eksikliği anemisi etiyolojisi nedeniyle kolonoskopi istendi. Hastaların 280'i (%48,6) erkek, 296'sı (%51,4) kadındı. Olguların 496'sına gastroskopi yapıldı. Kolonoskopi normal olmasına rağmen gastroskopi yapılmayan 40 (%6,9) hasta vardı. 205 (%35,6) hastada anemiyi açıklayacak endoskopik bulgu, 296 (%51,4) hastada kolonoskopik polip veya karsinom ve anemiyi açıklayacak kolonoskopik bulgu yoktu. Hastaların 98'inde (%17) kolonoskopi normaldi ve özofagogastroskopide anlamlı bir özellik yoktu.

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hastalarda kolonoskopi sırasında hastaların %52,4'ünde polip, %6,5'inde adenokarsinom saptanmıştır. DEA nedeni araştırılırken altta yatan birkaç neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

Referanslar

World Health Organization. Nutritional Anemias: Report of a WHO Scientific Group. WHO Technical Reports Series 405. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Provan D. Mechanism and management of iron deficiency anemia. Br J Haematol 1999; 105(Suppl 1): 19-26.

Goddard AF, James MW, Mc Intyr AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anemia. Gut. 2011; 60:1309-1316. doi:10.1136/gut.2010.228874

Bull-Henry K, Al-Kawas FH. Evaluation of occult gastrointestinal bleeding. Am Fam Physician. 2013;87:430-436.

Çetinkaya ZA, Sezikli M, Güzelbulut F, et al. Demir eksikliği anemili hastalarda gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları. Dicle Tıp Dergisi. 2011;38:155-159. doi:10.5798/diclemedj.0921.2011.2.0006

Calvey HD, Castleden CM. Gastrointestinal investigations for anaemia in the elderly: a prospective study. Age Ageing. 1987;16:399–404.

Moses PL, Smith RE: Endoscopic evaluation of iron deficciency anemia. A guide to diagnostic strategy in older patients. Postgroduote Med. 1995;98.

Cook I J, Pavli P, Riley JW, et al. Gastrointestinal investigation of iron deficiency anemia. British Med J. 1986;292:1380-2. doi:10.1136/ bmj.292.6532.1380

Kepczyk T, Kadakia SC. Prospective evaluation of gastrointestinal tract in patients with iron-deficiency anemia. Dig Dis Sci. 1995;40:1283-1299.

Ho CH, Chau WK, Hsu HC, et al. Predictive risk factors and prevalence of malignancy in patients with iron deficiency anemia in Taiwan. Am J Hematol. 2005;78:108-112.

Majid S, Salih M, Wasaya R, et al. Predictors of gastrointestinal lesions on endoscopy in iron deficiency anemia without gastrointestinal symptoms. BMC Gastroenterol. 2008;8:52. doi:10.1186/1471-230X-8-52

Ünal ÜH, Fidan C, Korkmaz M, et al. Demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal sistem endoskopi bulguları. Akad Gastroenterol Derg. 2012;3:113-116.

Rockey DC, Cello JP. Evaluation of the gastro-intestinal tract in patients with iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 1993;329:1691–1695

Lucas CA, Logan ECM, Logan RFA. Audit of the investigation and outcome of iron-deficiency anaemia in one health district. J R Coll Physicians Lond. 1996;30:33–35.

Gordon SR, Smith RE, Power GC: The role of iron deficiency anemia in patients over the age of 50. Am J Gastroenterol. 1994;89:1963-1967.

Zuckerman G, Benitez J: A prospective study of bidirectional endoscopy (Colonoscopy and EGD) in the evaluation of patients with occult gastrointestinal bleeding. AM J Gastrointestinal. 1992;87:62-66.

My Intyre AS, Long RG: Prospective survey of investigations in outpatient with iron deficiency anemia. Gut. 1993;34:1102-1107. doi:10.1136/gut.34.8.1102

Brenner H, Stock C, Hoffmeister M. Effect of screening sigmoidoscopy and screening colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies. BMJ. 2014;348:g2467.

Sayer JM, Donnelly MT, McIntyre AS, et al. Is colonoscopy necessary as a first line investigation in iron deficiency anaemia. Gut. 1995;36(suppl II):A35.

Hardwick RH, Armstrong CP. Synchronous upper and lower gastrointestinal endoscopy is an e Vective method of investigating iron-deficiency anaemia. Br J Surg. 1997;84:1725–1728.

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Ekmen, M. Önder, & Uzman, M. (2023). Demir Eksikliği Anemisi Nedeniyle Gastroskopi Ve Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Malignite Sıklığının Değerlendirilmesi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 210–215. https://doi.org/10.5281/zenodo.8164988

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri